Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów zostało założone przez grupę muzyków i miłośników muzyki. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju kultury muzycznej, promowanie muzyki kameralnej i artystów-muzyków, organizacja wydarzeń muzycznych i kulturalnych, a także współpraca z instytucjami kulturotwórczymi. 

 

Stowarzyszenie organizuje koncerty, festiwale, warsztaty, wymiany międzynarodowe, współpracuje ze szkołami muzycznymi i uczelniami wyższymi, przygotowuje wnioski i projekty, pośredniczy w kontaktach pomiędzy organizatorami a muzykami, udziela wsparcia merytorycznego i logistycznego, patronuje zespołom, a także prowadzi lub wspiera działalność wydawniczą. Zakres działań Stowarzyszenia jest szeroki, albowiem działalność organizacji opiera się na różnorodnych doświadczeniach członków. 

 

Statutowe cele Stowarzyszenia:

- Popularyzowanie muzyki, w tym w szczególności muzyki kameralnej.

- Wspieranie rozwoju artystów-muzyków.

- Upowszechnianie kultury muzycznej.

- Działalność edukacyjna i kulturalna, działalność edukacyjna szkolna i pozaszkolna skierowana do dzieci i dorosłych.

- Wspieranie rozwoju polskiej kultury muzycznej. 

- Upowszechnianie muzyki polskiej. 

- Aktywizowanie środowisk lokalnych i budowanie poparcia dla różnorodnych form muzykowania.

- Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz ruchu aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

- Budowanie świadomości prawnej wśród muzyków i odbiorców muzyki. 

- Wspieranie przedsiębiorczości wśród artystów i ludzi kultury. 

- Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, zawodowymi oraz edukacyjnymi.

- Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa, w szczególności turystyki kulturowej. Promowanie turystyki jako formy upowszechniania kultury.

- Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.

- Wspieranie działań w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

- Wspieranie i propagowanie integracji międzypokoleniowej.

- Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, organizacjia czasu wolnego seniorów oraz podejmowanie działań na rzecz polepszenia sytuacji osób starszych.

 

Stowarzyszenie jest członkiem European Chamber Music Teachers' Association